Dzisiaj jest 27 czerwca 2022, 04:41

Czas środkowoeuropejski letni
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Historia PTMA
Post: 28 maja 2014, 20:12 
Offline
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18 maja 2014, 22:11
Posty: 452
Oddział PTMA: Katowice
PTMA czyli Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk) to jedno z najstarszych towarzystw w Polsce.
Pierwotnie stowarzyszenie zostało założone w 1919 roku w Warszawie. Początkowo siedziba mieściła się w prywatnym mieszkaniu J. Domańskiego, który był wówczas sekretarzem Towarzystwa.
Przed 1939 rokiem oddział warszawski Towarzystwa dysponował dostrzegalnią na Chmielnej 88-90, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Techniki NOT oraz czytelnią w lokalu Seminarium Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

===============

Otwieramy nowy projekt. Poszukujemy informacji o historii PTMA.
Jeśli masz ciekawe materiały, prosimy o zamieszanie ich na forum lub wysyłkę tych informacji na zaraz@ptma.pl
Postaramy się pozbierać dla Was i dla następnych pokoleń, to co może ulec zapomnieniu, a dzięki technice jesteśmy w stanie to utrwalić.

_________________
Pozdrawiam, Marek Substyk
Portal AstroCD, http://www.astrocd.pl, Forum AstroCD, http://www.forum.astrocd.pl
Sklep AstroCD, Sklep Allegro AstroCD, Obrazek facebook.com/Wydawnictwo.AstroCD
Obrazek Mój profil na Facebooku
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Zarząd Główny, http://www.ptma.pl, http://www.forum.ptma.pl, Oddział Katowice, http://www.ptma.astrocd.pl
Urania - Postępy Astronomii (oficjalne czasopismo PTA i PTMA), http://www.urania.edu.pl
tel. 880-184-000, e-mail: astrocd@astrocd.pl (prywatne), m.substyk@urania.edu.pl (Urania-PA), marek.substyk@ptma.pl, zarzad@ptma.pl (PTMA);
------------------------------------------------------------
Wielka wyprawa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii na całkowite zaćmienie Słońca. USA 2017.Na górę
 Wyświetl profil  
 
Post: 03 czerwca 2014, 10:06 
Offline
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18 maja 2014, 22:11
Posty: 452
Oddział PTMA: Katowice
Na początek na zachętę prezentuje jeden z pierwszych statutów, odgrzebany w jednym z numerów Uranii.

STATUT Towarzystwa Miłośników Astronomji
1. W Warszawie powstaje Towarzystwo Miłośników Astronomji.
2. T-wo ma na celu:
a) zjednoczenie osób pracujących na polu astronomji oraz interesujących się jej postępami.
b) zaznajamianie członków T-wa z najnowszemi postępami wiedzy astronomicznej oraz pobudzanie do badań własnych.
c) ułatwianie i popieranie prac członków T-wa.
d) popularyzacja wiedzy astronomicznej wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.
3. Dla osiągnięcia tych celów T-wo, z zachowaniem przepisów obowiązujących:
a) urządza zebrania dyskusyjne, odczyty i wykłady (płatne i bezpłatne),
b) wydaje pisma, broszury i książki,
c) organizuje obserwatorjum astronomiczne i bibljotekę,
d) udziela informacji w zakresie astronomji,
e) nawiązuje kontakt z podobnemi stowarzyszeniami oraz obserwatorjami w kraju i zagranicą,
4. Siedzibą Zarządu T. M. A. jest Warszawa.
5. Działalność T M A. rozciąga się na całą Rzeczpospolitą Polską z prawem tworzenia od działów prowincjonalnych, pod warunkiem zastosowania się do miejscowych praw i przepisów o stowarzyszeniach.
6. T. M. A. posiada pieczęć okrągłą z napisem: „Towarzystwo Miłośników Astronomji w Warszawie".
7. T. M. A. składa się z członków: a) założycieli, b) rzeczywistych, c) popierających, d) dożywotnich, e) honorowych i f) uczestników Koła Młodzieży.
8. Członkiem T-wa może zostać każda osoba pełnoletnia, o ile złoży Zarządowi odpowiednią deklarację, podpisaną przez siebie i przynajmniej dwuch członków T-wa, niepełnoletni zaś winni nadto przedstawić zezwolenie rodziców lub opiekunów. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd na swem najbliższem posiedzeniu większością 3/4 głosów obecnych. Odmowy przyjęcia kandydata Zarząd nie motywuje.
9. Członkowie T-wa są obowiązani przy wstąpieniu do opłacenia wpisowego w wysokości 1000 Mk. oraz do opłacania składki rocznej.
a) Składka roczna Członka rzeczywistego wynosi 6000 Mk. i jest wpłacana jednorazowo lub w czterech ratach kwartalnych.
b) Składka roczna członka popierającego jest równa poczwórnej składce członka rzeczywistego.
c) Członkiem dożywotnim może zostać każdy, kto wpłaci jednorazowo sumę równą dwudziestokrotnej składce członka rzeczywistego, przyczem zwolniony zostaje od składek rocznych i wpisowego,
d) Godność członków założycieli posiadają:
1) pierwsi założyciele T-wa,
2) wszyscy poprzedni prezesi T-wa.
Członek dożywotni, opłacający dodatkowo 50.000 Mk. na rzecz T-wa, otrzymuje godność członka założyciela.
e) Tytuł członka honorowego udziela Ogólne Zebranie na wniosek Zarządu osobom specjalnie zasłużonym w nauce astronomji lub w prowadzeniu i organizacji T-wa.
Członkowie założyciele i honorowi są zwolnieni od opłacania składek i wpisowego.
f) Członkowie niepełnoletni mogą być przyjmowani do istniejącego w łonie Trwa Koła Młodzieży w charakterze juniorów, opłacając przytem pełne wpisowe i połowę składki rocznej. Juniorzy nie mają prawa głosowania ani biernego prawa wyborczego.
10. Do chwili ustalenia waluty polskiej, wysokość składki może ulec zmianie na mocy postanowienia Ogólnego Zebrania, przyczem zmiana ta nie pociąga konieczności ponownej rejestracji Statutu.
11. Wszyscy członkowie korzystają bezpłatnie z wszelkich urządzeń T-wa, jako to: narzędzi, bibljoteki i t. d. Pismo, wydawane przez T-wo, oraz inne publikacje członkowie otrzymują po cenie kosztu.
Przyrządy poszczególne oraz książki i czasopisma mogą być wypożyczane członkom za każdorazowem zezwoleniem Zarządu i na odpowiednich warunkach.
12. Wszyscy członkowie T-wa korzystają z prawa głosu na zebraniach T. M, A., o ile są podpisani na liście obecności. Z wyjątkiem członków Koła Młodzieży, wszystkim pozostałym członkom przysługuje bierne i czynne prawo wyboru do władz T wa. Obcokrajowcy nie mogą być Wybierani do władz T-wa.
13. Zarząd T-wa ma prawo nadawania godności członka korespondenta instytucjom i osobom, zajmującym się astronomją i utrzymującym kontakt z T. M. A. Członkowie korespondenci, za każdorazowem upoważnieniem, reprezentują ,T M. A. wobec zamiejscowych osób, instytucyji stowarzyszeń naukowych. Członkowie korespondenci nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.
14. Godność członka utraca się:
a) na własne żądanie,
b) przez półrocze nieopłacenie składki członkowskiej
c) z ważnych powodów (czyny nieetyczne lub działanie na szkodę Towarzystwa) na mocy uchwały Zarządu z prawem apelacji do Ogólnego Zebrania.
15. W miarę rozwoju T-wa i rozszerzania zakresu jego działalności, Zarząd ma prawo powoływać do życia komisje specjalne, poświęcone poszczególnym zagadnieniom organizacyjnym i administracyjnym T-wa, jako to: Komisję Bibljoteczną, Komisję Odczytową, Komisję do Spraw Obserwatorjum i t. p.
16. W miarę rozwoju prac naukowych w łonie T-wa Zarząd może tworzyć oddzielne sekcje, zajmujące się specjalnemi zagadnieniami w astronomji. Sekcje jako jednostki nie wyróżnione administracyjnie są luźnym zgrupowaniem członków i mogą mieć swych przedstawicieli, będących w kontakcie z Zarządem.
17. W miarę powstawania liczniejszych zgrupowań członków na prowincji, Zarząd może tworzyć oddziały T-wa poza Warszawą, o ile do Zarządu T. M. A. wpłynie podanie, podpisane przynajmniej przez dziesięciu członków T-wa z danej miejscowości. Oddziały stanowią jednostki autonomiczne, działające na podstawie niniejszego Statutu, posiadające swój lokalny zarząd, złożony z trzech osób oraz lokalną administrację, mają jednak obowiązek składania sprawozdań rocznych Zarządowi Głównemu w Warszawie. Członkowie Oddziałów korzystają z wszystkich praw, wymienionych w §§ 11 i 12. 20% sumy, zebranej ze składek członkowskich, Oddział prowincjonalny przelewa do kasy Zarządu T. M. A. w Warszawie.
18. Celem umożliwienia pracy w T. M. A. osobom niepełnoletnim, powstaje przy T-wie Koło Młodzieży, prowadzone przez członka rzeczywistego, wybranego na Ogólnem Zebraniu i wchodzącego w skład Zarządu T. M. A. Kierownik Koła Młodzieży urządza dla uczestników Koła oddzielne zebrania, na których są odczytywane referaty członków Koła Młodzieży oraz organizowane specjalne obserwacje nieba.
19. Sprawami T-wa kieruje Zarząd, odpowiedzialny wobec Ogólnego Zebrania.
20. W skład Zarządu wchodzą: prezes, vice-prezes, sekretarz, skarbnik, bibljotekarz, wszyscy przewodniczący poszczególnych komisyj wraz z kierownikiem Koła Młodzieży oraz ostatni prezes T. M. A.
21. W razie potrzeby Zarządowi przysługuje prawo kooptacji nowych członków Zarządu.
22. Członkowie Zarządu oraz przewodniczący Komisyj są wybierani z pośród członków zamieszkałych w Warszawie lub okolicy, na przeciąg jednego roku. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
23. Wybory do władz T-wa odbywają się na dorocznem Ogólnem Zebraniu drogą tajnego głosowania kartkami. Przynajmniej na tydzień przed Zebraniem wszyscy członkowie otrzymują oficjalną listę kandydatów, proponowaną przez ustępujący Zarząd. Każdy członek może wykreślić, a wzamian za to wpisać nowe proponowane przez siebie kandydatury. Ogólne Zebranie wybiera najpierw prezesa, a następnie wszystkich pozostałych członków Zarządu razem. Nadto Ogólne Zebranie wybiera trzech zastępców, którzy wchodzą w skład Zarządu na wypadek ustąpienia któregokolwiek z członków, oraz trzech członków Komisji Rewizyjnej.
24. Członkowie zamiejscowi, nie mogący przybyć na Ogólne Zebranie, mogą przesłać swoje głosy wyborcze na ręce sekretarza w kopercie zamkniętej, zaopatrzonej w podpis autentyczny członka, którą sekretarz nie otwierając, wręcza skrutatorom. W chwili głosowania skrutatorowi otwierają koperty i nie czytając treści listu, wrzucają ten ostatni do urny.
25. Wszystkie godności w T-wie są honorowe. W razie potrzeby Zarząd ma prawo angażowania pracowników płatnych.
26. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes przynajmniej raz na miesiąc, za wyjątkiem miesięcy letnich. Uchwały Zarządu są prawomocne przy obecności przynajmniej pięciu członków Zarządu wraz z prezesem lub vice-prezesem. Wszyscy członkowie Zarządu winni być zawiadomieni o terminie Zebrania przynajmniej na dwa dni naprzód. Pominięcie tej formalności może spowodować nieważność uchwał Zarządu.
27. Zarząd układa specjalne regulaminy dla komisyj i agend T-wa celem prawidłowego prowadzenia spraw T. M. A.
28. Rok sprawozdawczy T. M. A. liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
29. Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd:
1) corocznie przy końcu roku sprawozdawczego celem złożenia sprawozdania z działalności T. M. A. oraz przeprowadzenia wyborów do władz T-wa.
2) w wypadkach szczególnie ważnych, gdy Zarząd nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności.
3) na pisemne żądanie przynajmniej 20 członków lub Komisji Rewizyjnej, nie później jak w dwa tygodnie od daty otrzymania zawiadomienia.
30. Do kompetencji i obowiązków Ogólnego Zebrania należy:
a) wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzenie sprawozdania rocznego z czynności T-wa i bilansu za rok ubiegły, oraz sprawozdania Kom. Rewizyjnej,
c) ustalenie podstaw budżetu na rok następny,
d) interpretacja poszczególnych punktów statutu i wprowadzanie nowych jego zmian i uzupełnień,
e) decyzja o ważniejszych sprawach majątkowych T-wa,
f) sprawy, za które Zarząd nie bierze Da siebie odpowiedzialności,
g) powzięcie uchwały co do ewent. rozwiązania T-wa i sposobów likwidacji jego na rzecz polskich instytucyj naukowych.
31. Uchwały Zebrań Ogólnych, zwołanych w I-szym terminie, są ważne przy obecności przynajmniej jednej piątej wszystkich rzeczywistych członków, przyczem każdy członek obecny na zebraniu może mieć dwa pisemne pełnomocnictwa członków nieobecnych, które przedstawia przewodniczącemu Ogólnego Zebrania. W razie nieprzybycia wymaganej liczby członków, Zebranie Ogólne zostaje zwołane w ciągu dwuch tygodni w drugim terminie, przyczem uchwały jego w tym wypadku są prawo mocne bez względu na ilość reprezentowanych głosów.
32. Wszelkie uchwały Zarządu i Zebrań ogólnych zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał, dotyczących zmian Statutu oraz rozwiązania T-wa, które wymagają większości 3/4 głosów obecnych oraz w wypadku, przewidzianym w § 8 niniejszego Statutu.
33. Posiedzenia dyskusyjne T. M. A. odbywają się przynajmniej raz na miesiąc (a wyjątkiem miesięcy letnich) i są poświęcone referowaniu i omawianiu zagadnień naukowych oraz bieżących spraw T-wa. Wszelkie dyskusje na tle politycznem i religijnem oraz na tematy obce zadaniom T-wa są w łonie T. M A. niedopuszczalne.
34. Środki materjalne T-wa powstają:
a) z wpisowego i składek członkowskich,
b) z dochodów z płatnych odczytów i pokazów,
c) ze sprzedaży wydawnictw T-wa,
d) z ofiar, zapisów i t. p.
e) z dochodów natury wyjątkowej, przyjętych przez Zarząd,
f) z dochodów z majątku T-wa.
35. Kapitał, powstały ze składek członków dożywotnich i założycieli, stanowi fundusz rezerwowy, który może być użyty przez Zarząd na inwestycje.
36. Komisja Rewizyjna sprawdza stan kasy, księgi rachunkowe i sprawozdanie roczne Zarządu i o wynikach rewizji sporządza protokuł dla złożenia takowego Ogólnemu Zebraniu członków T-wa. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonania rewizji majątku i rachunkowości T-wa w każdej chwili, obowiązkowo zaś przynajmniej raz na rok przed dorocznem Ogólnem Zebraniem.
Źródło: Urania 3-4/1922, str. 94-98
W tekście zachowano oryginalną pisownie gramatyczną i ortograficzną.

_________________
Pozdrawiam, Marek Substyk
Portal AstroCD, http://www.astrocd.pl, Forum AstroCD, http://www.forum.astrocd.pl
Sklep AstroCD, Sklep Allegro AstroCD, Obrazek facebook.com/Wydawnictwo.AstroCD
Obrazek Mój profil na Facebooku
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Zarząd Główny, http://www.ptma.pl, http://www.forum.ptma.pl, Oddział Katowice, http://www.ptma.astrocd.pl
Urania - Postępy Astronomii (oficjalne czasopismo PTA i PTMA), http://www.urania.edu.pl
tel. 880-184-000, e-mail: astrocd@astrocd.pl (prywatne), m.substyk@urania.edu.pl (Urania-PA), marek.substyk@ptma.pl, zarzad@ptma.pl (PTMA);
------------------------------------------------------------
Wielka wyprawa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii na całkowite zaćmienie Słońca. USA 2017.Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 

Czas środkowoeuropejski letni


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group