Dzisiaj jest 02 grudnia 2023, 14:04

Czas środkowoeuropejski letni
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Statut PTMA
Post: 19 maja 2014, 13:46 
Offline
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18 maja 2014, 22:11
Posty: 452
Oddział PTMA: Katowice
Obrazek

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa w Grudziądzu w dniu 20 maja 1989 roku
oraz zmieniony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa w Puławach w dniu 27 września 1997 roku

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, teren i charakter prawny Towarzystwa.

Art. 1. Towarzystwo nosi nazwę „POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII” i w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwane jest w skrócie Towarzystwem.
Art. 2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
Art. 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 4. Towarzystwo ma prawo powoływania i rozwiązywania oddziałów.
Art. 5. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających tego typu stowarzyszenia. O przystąpieniu do takich organizacji decyduje Zarząd Główny Towarzystwa.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

Art. 6. Celem Towarzystwa jest uprawianie i szerzenie w społeczeństwie wiedzy o Wszechświecie przez:
1. zjednoczenie osób pracujących na polu astronomii i nauk pokrewnych oraz interesowanie się tymi dziedzinami wiedzy,
2. zaznajamianie członków Towarzystwa z najnowszymi postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz pobudzanie do własnych badań,
3. popularyzację wiedzy astronomicznej wśród najszerszych sfer społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.
Art. 7. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. zakładanie i prowadzenie obserwatoriów astronomicznych i planetariów,
2. działalność wydawniczą obejmującą czasopisma, książki, roczniki, mapy, atlasy, biuletyny i inne pomoce szkolne i naukowe,
3. organizowanie pracowni technicznych i naukowych w celu ułatwienia członkom samodzielnej pracy badawczej i obserwacyjnej,
4. prowadzenie badań,
5. urządzanie publicznych pokazów nieba,
6. tworzenie bibliotek specjalistycznych,
7. organizowanie Szkolnych Kół Astronomicznych,
8. działalność odczytową oraz organizowanie konferencji naukowych,
9. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III
Członkostwo.

Art. 8. § 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających,
4. korespondentów.
§ 2. Członkiem zwyczajnym jest każda osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. zgłosiła swe przystąpienie do Towarzystwa przez złożenie deklaracji członkowskiej,
c. została przyjęta przez Zarząd Oddziału.
Młodzież i niepełnoletni mogą uzyskać członkostwo na ogólnych zasadach ustalonych przez Prawo o Stowarzyszeniach i przez Zarząd Główny.
§ 3. Członkiem honorowym jest każda osoba, której Walny Zjazd Delegatów nadał tę godność.
§ 4. Członkiem wspierającym jest osoba prawna (instytucja), dająca wkład uzgodniony z Zarządem Głównym lub osoba fizyczna spełniająca warunki art. 8 § 2 płacąca dziesięciokrotną składkę członkowską.
§ 5. Członkiem korespondentem jest każda osoba, która zgłosiła to Zarządowi Głównemu, opłaciła składkę członka korespondenta. Członek korespondent nie przynależy do żadnego Oddziału i nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, korzysta jedynie z form działania Towarzystwa. Ustanie członkostwa korespondencyjnego następuje automatycznie w chwili powstania zaległości z opłacaniem składki członkowskiej.
Art. 9. Zgłoszenie przystąpienia do Towarzystwa oraz zobowiązanie przestrzegania jego Statutu, regulaminów i uchwał Władz PTMA następuje przez wypełnienie deklaracji członkowskiej, której treść ustala Zarząd Główny.
Art. 10.
§ l. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1. korzystania ze wszystkich rodzajów działalności i świadczeń Towarzystwa,
2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu swego Oddziału,
3. wyboru i wybieralności do Władz Towarzystwa.
§ 2. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w działalności swego Oddziału przez upełnomocnionego przedstawiciela.
Art. 11. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1. czynnego popierania działalności Towarzystwa,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa,
3. regularnego opłacania składki członkowskiej.
Art. 12.
§ l. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez:
1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa,
2. skreślenie z listy członków,
3. wykluczenie.
§ 2. Dobrowolne wystąpienie powinno być zgłoszone na piśmie i nie zwalnia z obowiązku zapłaty składki członkowskiej za okres aż do zgłoszenia rezygnacji.
§ 3. Skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje w przypadku utraty przez członka zdolności do czynności prawnych lub jego śmierci oraz w razie zalegania ze składką członkowską przez jeden rok. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału. Zaleca się Zarządowi Oddziału przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. O ile Zarząd Oddziału nie dokonał skreślenia, a członek zalega z zapłatą składki dwa lata, prawo skreślenia przysługuje Zarządowi Głównemu.
§ 4.Wykluczenie z Towarzystwa następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku popełnienia czynu nieetycznego lub rażącego nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Władz Towarzystwa.
§ 5. Przed wykluczeniem Sąd Koleżeński przeprowadza szczegółowe postępowanie wyjaśniające, w którym członek zagrożony wykluczeniem może składać oświadczenia i przedstawiać argumenty na swoją obronę. Wszczynając postępowanie wyjaśniające, Sąd Koleżeński powinien zawiadomić zainteresowanego na piśmie.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja i Władze Towarzystwa.

Art. 13. Organizacja Towarzystwa obejmuje Władze naczelne, Oddziałowe oraz Oddziały i Sekcje problemowe (specjalistyczne).
Art. 14.
§ l. Władzami naczelnymi są:
1. Walny Zjazd Delegatów,
2. Prezes Towarzystwa,
3. Zarząd Główny,
4. Główna Komisja Rewizyjna,
5. Główny Sąd Koleżeński.
§ 2. Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
4. Sąd Koleżeński Oddziału.
§ 3. Nie dopuszcza się równoczesnego pełnienia funkcji w różnych organach Władz tego samego szczebla.
§ 4. Kadencja we Władzach Towarzystwa trwa 3 lata (ze względów organizacyjnych dopuszcza się skrócenie kadencji lub jej wydłużenie, ale nie więcej niż do 3,5 roku).
§ 5. Władze (z wyjątkiem Prezesa Towarzystwa) podejmują swe uchwały w trybie głosowania. Każdy uprawniony do głosowania ma tylko jeden glos. Przy równości głosów decyduje przewodniczący zebrania. Głosowania są jawne, chyba że uchwalono ich tajność. Głosowania na Prezesów, członków zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich są tajne. W wypadku zebrań oddziałów zebranie może jednomyślnie uchwalić jawność takiego głosowania.
Art. 15.
§ 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą Władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 2. Walny Zjazd Delegatów posiada następujące kompetencje:
1. ustalenie programowych wytycznych działalności Towarzystwa,
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3. rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Walnych Zebrań Oddziałów,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
5. wybór Prezesa Towarzystwa i członków Zarządu Głównego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6. zatwierdzanie planów pracy na okres kadencji,
7. uchwalanie zmian Statutu,
8. nadawanie godności członka honorowego i honorowego prezesa PTMA,
9. rozwiązanie Towarzystwa,
10. decydowanie we wszystkich sprawach Towarzystwa leżących w zakresie jego działania,
11. zatwierdzanie postanowień Konferencji Prezesów,
12. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wniesionych zgodnie z art. 21.
§ 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów decyduje tylko w sprawach, dla których rozstrzygnięcia został zwołany, a które ze względu na swą pilność nie mogą czekać na załatwienie przez zwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Delegatami na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów są delegaci Oddziału na ostatni Walny Zjazd Delegatów, chyba że Oddział dokonał specjalnego wyboru.
§ 4. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na trzy lata.
§ 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej względnie na wniosek co najmniej 1/3 Walnych Zebrań Oddziałów grupujących co najmniej 25% ogółu członków Towarzystwa w terminie dwu miesięcy od daty podjęcia decyzji. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów wraz z porządkiem obrad winno być rozesłane do delegatów, tak by otrzymali je przynajmniej na dziesięć dni przed zjazdem.
§ 6. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów w ramach prowadzonej aktualnie kampanii wyborczej,
2. inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
§ 7. Do podjęcia prawomocnych uchwal przez Walny Zjazd Delegatów wymagana jest obecność:
1. w pierwszym terminie co najmniej połowy delegatów, w drugim terminie bez względu na liczbę zebranych, jednak nie mniejszą niż liczba osób w statutowych Władzach wybieranych na zjeździe,
2. prawomocne uchwały Walnego Zjazdu Delegatów o zmianie statutu, rozwiązaniu Towarzystwa zapadają większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności połowy delegatów.
§ 8. Wniosek wymagający kwalifikowanej większości (§ 7 pkt 2) musi być zgłaszany w takim terminie, aby mógł znaleźć się w zawiadomieniu o porządku obrad. Wszelkie inne wnioski merytoryczne zleca się zgłaszać przed Walnym Zjazdem Delegatów, tak by odpowiednio przygotowane pojawiły się na obradach Walnego Zjazdu Delegatów.
Art. 16. W latach, w których nie odbywa się Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Główny powinien zorganizować Konferencję Prezesów Oddziałów.
Art. 17. § 1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Walnego Zjazdu Delegatów i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem Delegatów.
§ 2 Zarząd składa się z Prezesa PTMA oraz 12 członków. Prezydium Zarządu Głównego stanowią: Prezes PTMA, dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik i ewentualnie inni członkowie Zarządu.
§ 3. Zarząd winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu miesiąca od zakończenia Walnego Zjazdu Delegatów. Zmiana ukonstytuowania się może nastąpić o ile jest to konieczne.
§ 4. Zebrania Zarządu Głównego powinny się odbywać przynajmniej 3 razy w roku, zaś zebrania Prezydium w miarę potrzeby. Zebrania zwołuje Prezes PTMA lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
§ 5. W zebraniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.
§ 6. Zarząd Główny może dokooptować do swojego składu dodatkowe osoby w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 7. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. koordynowanie działalności Towarzystwa w oparciu o uchwalone przez Walny Zjazd Delegatów wytyczne programowe,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
3. przygotowywanie regulaminów Walnego Zjazdu Delegatów i Walnego Zebrania Oddziału,
4. wydawanie instrukcji wewnętrznych i innych regulaminów w oparciu o Statut i inne przepisy prawne,
5. opracowanie preliminarzy budżetowych, programów działania, sprawozdań, bilansu i ich zatwierdzanie,
6. przygotowywanie wniosków dla Walnego Zjazdu Delegatów,
7. powoływanie Oddziałów i ich rozwiązywanie o ile te nie wykazują działalności, do powołania oddziału wymagany jest wniosek 25 zainteresowanych członków zwyczajnych,
8. powoływanie ogólnokrajowych sekcji problemowych (specjalistycznych) pracujących przy oddziale, a jednoczących członków Towarzystwa o wspólnych tematycznych zainteresowaniach. Krajowa sekcja problemowa (specjalistyczna) powoływana jest na wniosek Zarządu Głównego lub na wniosek 20 zainteresowanych poparty uchwałą Zarządu Oddziału, przy którym sekcja ma działać. Zarząd Główny zatwierdza regulaminy powoływanych sekcji.
9. gospodarowanie majątkiem Towarzystwa,
10. zawieranie umów i podejmowanie czynności prawnych w imieniu Towarzystwa z zaciąganiem zobowiązań włącznie,
11. nadzór nad działalnością Oddziałów, delegowanie przedstawicieli Towarzystwa na Walne Zebrania Oddziałów czy też zebrania Zarządów Oddziałów,
12. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Towarzystwa i organizowanie administrowania Towarzystwem,
13. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
14. powoływanie Rady Naukowej Towarzystwa,
15. nadawanie odznak honorowych Towarzystwa i innych wyróżnień,
16. zgłaszanie wniosku o nadanie godności członka honorowego PTMA oraz godności honorowego Prezesa PTMA,
17. przelewanie swoich uprawnień na Prezydium ZG PTMA,
18. ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów w porozumieniu z Konferencją Prezesów, zasady te mają zagwarantować każdemu Oddziałowi wybór przynajmniej dwóch delegatów.
§ 8. Prezydium Zarządu Głównego przygotowuje zebrania Zarządu, wykonuje uchwały Zarządu, prowadzi sprawy związane z bieżącym tokiem pracy oraz wykonuje zadania, do których zostało upoważnione przez Zarząd Główny.
§ 9. Prezes Towarzystwa ma prawo samodzielnego podejmowania decyzji w bieżących pilnych sprawach Towarzystwa. Decyzje te podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
Art. 18. Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, dla niej można zastosować odpowiednio art. 17 § 6.
Art. 19. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa i jego gospodarki majątkowej,
2. składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe Delegatów i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
3. występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w wypadkach szczególnej wagi,
4. opracowywanie własnego regulaminu działania oraz regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
5. współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów.
Art. 20. Główny Sąd Koleżeński stanowi pięciu członków, którzy wybierają przewodniczącego i sekretarza. Główny Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym spory honorowe między członkami i inne sporne sprawy powstałe na tle działalności w Towarzystwie. Jest on instancją odwoławczą dla spraw rozpatrywanych przez Sądy Koleżeńskie Oddziałów, a jego orzeczenia są ostateczne. Jego posiedzenia i orzeczenia są ważne przy obecności co najmniej 3 członków. Ponadto rozpatruje on sprawy powstałe w oddziałach, w których nie powołano Sądu Koleżeńskiego i może powierzyć rozpatrzenie takiej sprawy Sądowi Koleżeńskiemu innego Oddziału.
Art. 21. W wyjątkowych wypadkach Zarząd Główny lub Główna Komisja Rewizyjna mogą wnieść rewizję nadzwyczajną od decyzji Głównego Sądu Koleżeńskiego do Zjazdu Delegatów.

WŁADZE ODDZIAŁU

Art. 22. § 1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą Władzą Oddziału i może byli zwyczajne i nadzwyczajne, mogą wziąć w nim udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału oraz przedstawiciele członków zbiorowych (instytucji).
§ 2. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału posiada następujące kompetencje:
1. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jak również wniosków Władz Naczelnych Towarzystwa,
2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. wybór Prezesa Oddziału i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskie go, jak również decydowanie o liczebności Zarządu zgodnie z art. 23 § 2 i o istnieniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
4. wybór delegatów na aktualny Walny Zjazd Delegatów,
5. uchwalanie wniosków w przedmiocie planu pracy Oddziału,
6. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego,
7. decydowanie we wszystkich innych sprawach związanych z działalnością Oddziału, a przekazanych postanowieniami statutu i regulaminów.
§ 3. Do ważności Walnego Zebrania Oddziału stosuje się odpowiednio art. 15 § 7 pkt 1.
§ 4. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia o terminie zebrania przynajmniej na dwa tygodnie naprzód, podając termin zebrania i porządek obrad. O terminie Walnego Zebrania Oddział zawiadamia Zarząd Główny.
§ 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez:
1. Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, względnie na żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału,
2. Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, w każdym przypadku w terminie dwu miesięcy od podjęcia decyzji lub otrzymania żądania. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału powinno nastąpić przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania i winno zawierać porządek obrad.
Art. 23.
§ l. Zarząd Oddziału kieruje pracą Oddziału i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Oddziału i Władzami Naczelnymi.
§ 2. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 5-7 członków. Prezydium stanowią: prezes, wiceprezes (wiceprezesi) sekretarz i skarbnik.
§ 3. Art. 17 §§ 3, 4, 5, 6 stosuje się odpowiednio.
§ 4. W zebraniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Władz Naczelnych oraz zaproszone osoby.
§ 5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. kierowanie pracą Oddziału na swoim terenie działania,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału, Zarządu Głównego,
3. zarządzanie funduszami Oddziału w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
4. opracowywanie projektu planu pracy, planu wydatków oraz sprawozdania dla Walnego Zebrania Oddziału i Władz nadzorujących,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
6. przygotowywania wniosków dla Walnego Zebrania Oddziału,
7. reprezentowanie Oddziału Towarzystwa,
8. przyjmowanie i skreślanie członków (uprawnienia te mogą być przekazane Zarządowi Głównemu),
9. decydowanie we wszystkich innych sprawach Oddziału, przekazanych postanowieniami statutu i regulaminów,
10. organizowanie dorocznych sprawozdawczych Walnych Zebrań Oddziału.
Art. 24.
§ 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest jego organem kontrolnym i składa się z 3 członków w tym przewodniczącego i jego zastępcy.
§ 2. Odnośnie kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio art. 19 pkt l-3.
Art. 25.
§ 1. Sąd Koleżeński Oddziału jest organem rozstrzygającym spory honorowe między członkami, orzekającym o zastosowaniu wobec członków sankcji dyscyplinarnych Statutu oraz rozstrzygającym inne sporne sprawy w Oddziale powstałe na tle działalności w Towarzystwie.
§ 2. Sankcjami dyscyplinarnymi są:
• upomnienie,
• pozbawienie funkcji we Władzach i/lub zakaz kandydowania do Władz najbliższej kadencji,
• ostrzeżenie wykluczenia z Towarzystwa z zakazem pełnienia funkcji i/lub kandydowania,
• wykluczenie z Towarzystwa.
§ 3. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
§ 4. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w formie orzeczeń, które przekazuje zainteresowanym członkom, Zarządowi Oddziału oraz Zarządowi Głównemu i Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.
§ 5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału (I instancja) przysługuje stronom odwołanie się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia.

Art. 26. Towarzystwo w uznaniu zasług dla rozwoju astronomii lub Towarzystwa ma prawo przyznania wyróżnień.
Art. 27. Wyróżnieniami w Towarzystwie są:
1. godność Honorowego Członka Towarzystwa, przyznawana przez Walny Zjazd na wniosek Walnego Zebrania Oddziału lub Zarządu Głównego,
2. godność Honorowego Prezesa Towarzystwa, przyznawana przez Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego,
3. dyplom – odznaka złota,
4. dyplom – odznaka srebrna,
5. dyplom uznania (dyplomy są przyznawane przez Zarząd Główny),
6. Towarzystwo ma prawo ustanawiania innych wyróżnień okolicznościowych.
Art. 28. Szczegółowy sposób przyznawania wyróżnień oraz kompetencje organów Towarzystwa w tym zakresie określa Zarząd Główny w Regulaminie Wyróżnień.

ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa i sposób zaciągania zobowiązań.

Art. 29.
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i nieruchomości objęte ewidencją inwentarzową.
2. Za majątek Towarzystwa odpowiada materialnie Prezes Towarzystwa wraz z Zarządem Głównym, a za majątek powierzony oddziałom odpowiada Prezes Zarządu Oddziału wraz z Zarządem Oddziału.
Art. 30. Fundusze Towarzystwa tworzone są:
1. ze składek członkowskich i wpisowego,
2. z dotacji,
3. z dochodu z działalności statutowej i innej,
4. z darowizn i zapisów,
5. ze środków przekazanych przez inne instytucje i osoby na wykonanie akcji i zadań zleconych.
Art. 31. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala Zarząd Główny i decyduje o sposobie regulowania składki.
Art. 32. Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa podpisują Prezes lub upoważniony członek Zarządu Głównego oraz skarbnik.
Art. 33. Dochody wygospodarowane przez Oddziały pozostają w ich dyspozycji, stanowiąc jednak integralną część funduszy Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII
Inne przepisy.

Art. 34. W miarę możliwości Zarząd Główny zatrudnia pracowników, powierzając im działalność administracyjną Towarzystwa, za którą odpowiedzialny jest przedstawiciel Zarządu (urzędujący członek Zarządu).
Art. 35. Pisma i dokumenty Towarzystwa czy Oddziału, wychodzące na zewnątrz, podpisują Prezes Towarzystwa lub upoważniony członek Zarządu oraz sekretarz.
Art. 36. Zarząd Główny posiada pieczęć podłużną i okrągłą, natomiast inne jednostki organizacyjne mogą posługiwać się pieczęciami, po uzgodnieniu wzoru pieczęci z Zarządem Głównym.
Art. 37.
§ 1. Wzór legitymacji członka zwyczajnego ustala Zarząd Główny.
§ 2. Legitymacje wystawiają i podpisują Zarządy Oddziałów lub w ich zastępstwie Zarząd Główny.

_________________
Pozdrawiam, Marek Substyk
Portal AstroCD, http://www.astrocd.pl, Forum AstroCD, http://www.forum.astrocd.pl
Sklep AstroCD, Sklep Allegro AstroCD, Obrazek facebook.com/Wydawnictwo.AstroCD
Obrazek Mój profil na Facebooku
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Zarząd Główny, http://www.ptma.pl, http://www.forum.ptma.pl, Oddział Katowice, http://www.ptma.astrocd.pl
Urania - Postępy Astronomii (oficjalne czasopismo PTA i PTMA), http://www.urania.edu.pl
tel. 880-184-000, e-mail: astrocd@astrocd.pl (prywatne), m.substyk@urania.edu.pl (Urania-PA), marek.substyk@ptma.pl, zarzad@ptma.pl (PTMA);
------------------------------------------------------------
Wielka wyprawa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii na całkowite zaćmienie Słońca. USA 2017.Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Czas środkowoeuropejski letni


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group